Nejprodávanější

 

 

Inženýrská činnost ve výstavbě

 Provádíme inženýrskou činnost pro stavebníky a investory pro pozemní a vodohospodářské stavby:

Inženýrská činnost v rámci předprojektové přípravy, kdy zajišťujeme:

-          vyhledání vhodných lokalit a pozemků

-          studie, potřebné rozbory a průzkumy

-          předběžné projednání záměru s dotčenými orgány státní správy a vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury

-          řešení odnětí zemědělské a lesní půdy

Inženýrská činnost v rámci projektové přípravy, kdy zajišťujeme :

            Ve fázi územního řízení :

-          projektovou dokumentaci pro územní řízení

-          závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy

-          vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury

-          vyjádření účastníků řízení a dalších potřebných dokladů

-          vydání územního rozhodnutí, územního souhlasu

            Ve fázi stavebního řízení :

-          projektovou dokumentaci pro stavební povolení

-          závazná stanoviska dotčených orgánů

-          vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury

-          vyjádření účastníků řízení a dalších potřebných dokladů

-          zpracování ohlášení stavby

-          vydání stavebního povolení

Inženýrská činnost v rámci přípravy stavby, kdy zajišťujeme :

-          výběr zhotovitele nebo zhotovitelů stavby

-          kompletaci zadávací dokumentace, organizaci výběrového řízení na zhotovitele stavby,vyhodnocení nabídek

-          zpracování podkladů k uzavření smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem stavby

-          činnost odpovědného geodeta

-          předání staveniště zhotoviteli, ohlášení zahájení stavby a veškeré další činnosti, uložené stavebníkovi právními předpisy

Inženýrská činnost v rámci provádění stavby, kdy zajišťujeme :

-          autorský dozor

-          technický dozor investora

-          zastupování stavebníka ve styku se stavebním úřadem (případně s jinými dozory dotčených orgánů)

-          spolupráce s autorizovaným inspektorem, koordinátorem BOZP

-          kontrolu dodržování harmonogramu výstavby, rozpočtu stavby a vedení stavebního deníku.

-          zpracování změn projektové dokumentace včetně vydání potřebných změn stanovisek dotčených orgánů státní správy

-          povolení změny stavby před jejím dokončením

Inženýrská činnost v rámci uvedení stavby do užívání, kdy zajišťujeme :

-          předání a převzetí dokončené stavby

-          převzetí a kontrolu všech dokladů, zkoušek, revizí a osvědčení nutných k závěrečné kontrolní prohlídce stavby

-          kontrolu úplnosti a funkčnosti stavby

-          protokol o předání a převzetí stavby (s případným soupisem vad a nedodělků)

-          vyhotovení geometrického plánu pro zapsání stavby do katastru nemovitostí

-          vydání závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy

-          vydání stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury o provedení kontroly napojení stavby

-          vydání kolaudačního souhlasu, kolaudačního rozhodnutí

-          povolení zkušebního provozu nebo povolení k předčasnému užívání stavby.

 


QR kód

Nedávno shlédnuto

Žádné produkty

Menu

Porovnat 0